داروهای گیاهی

داروهای گیاهی و گیاهان دارویی قرن‌ها است که فرهنگ‌های سراسر جهان برای تامین نیازهای مراقبتی و درمانی خود از آنها استفاده می‌کنند. علیرغم پیشرفت‌های پزشکی و فناوری عصر مدرن، تقاضای جهانی برای مصرف داروهای گیاهی رو به افزایش است.