مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: هیچ فرآورده ای بدون رعایت ضوابط استاندارد و سلامتی مجوز ترخیص و مصرف نخواهد گرفت. به گزارش ایفدانا، دکتر محمد حسین عزیزی با اشاره به مصرف دو گروه برنج در کشور، شامل برنج های تولید داخل و برنج های خارجی و وارداتی، گفت: برنج هایی که از خارج کشور وارد می شود تحت کنترل سازمان های استاندارد و غذا و دارو هستند. البته قبل از ورود، آنالیز و تاییدیه های لازم از آنها گرفته شده و بعد از ورود به کشور هم مجدد نمونه برداری می شوند و با ویژگی های استاندارد و سلامتی غذا و دارو مطابقت داده می شوند و اگر مطابق بود، ترخیص می شوند. مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: بنابر این تا به حال هیچ گونه برنجی که مطابق با استاندارد و ویژگی های سازمان غدا و دارو نبوده و یا انطباقی با شرایط لازم نداشته، ترخیص نشده است. عزیزی در ادامه با بیان این که در مورد برنج های داخلی فقط یک بررسی های کلی از نظر  آلودگی های مختلف انجام شده است، زیرا برنج های داخلی فعلا به صورت فله عرضه می شوند و اگر بسته بندی بشوند در آن کارخانه جاتی که بسته بندی می شوند تحت نظارت هستند  و لازم است استانداردهای مربوطه و ویژگی های لازم سلامتی را رعایت بکنند. وی در پایان با بیان این که در آینده درنظر است که برنج های داخلی هم تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، افزود: بنابر این هیچ فرآورده ای غیر از برنج هم بدون رعایت ضوابط استاندارد و سلامتی مجوز ترخیص و مصرف نخواهد گرفت.

لینک کوتاه: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر: 18731