ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی دو طرفه

تجهیزات-پزشکی-25

تأمین کننده: شرکت زیست ویدا آزما

معرفی محصول:

کایفوپلاستی یک تکنیک کم تهاجمی پیشرفته با مزایای بیش از ورتبروپلاستی نظیر خطرات کمتر ناشی از سیمان، اکستراوزیشن ترمیم بهتر ارتفاع ستون مهره ها و بیومکانیک نخاع است که شامل ایجاد یک حفره در مرکز تنه مهره ای بوسیله بالون قابل اتساع است که از طریق سوزن وارد مهره شده تا ارتفاع مهره را افزایش دهد و با متسع کردن بالون به صورت نظری ارتفاع تنه مهره ای را بازگرداند. سپس سیمان به درون آن تزریق می گردد البته با فشار کنترل شده و بسیار کمتر نسبت به ورتبروپلاستی انجام می گردد. این روش فیکس کردن شکستگی می تواند ارتفاع از دست رفته و طول Sagittal را جبران کند به طوری که بتواند انتقال وزن از یک مهره به مهره دیگر را انجام دهد. PMMA مورد استفاده در کایفوپلاستی نسبت به ورتبروپلاستی می تواند از ویسکوزیته بالاتری برخوردار باشد زیرا سیمان بداخل حفره تشکیل شده هدایت می گردد.

ست ابزار کایفوپلاستی ، شامل ابزار ویژه ستون مهره ها می باشد که برای دسترسی آسان تر و جلوگیری از سرعت پیشرفت شکستگی ستون مهره ها و ایجاد فضای خالی (جهت ترمیم و پر نمودن شکستگی با تزریق سیمان) در بافت استخوانی اسفنجی طراحی شده است. این سیستم، ویژگیهای مذکور را از طریق ابزار با قطر کوچک(Small Gauge) ارائه میدهد.