ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش “PMPF” توسط تولیدکنندگان تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی

پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش (PMPF): با توجه به ضرورت پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش (PMPF) و الزام آن در مقررات جدی...

ادامه مطلب